Procediment d’adhesió

 • Quins són els antecedents per Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Girona?

Motivats per la sostenibilitat del sector turístic i conscients dels reptes que hem d’assumir per complir amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible ODS, des de la Cambra de Comerç de Palamós i el Grup Costa Brava Centre iniciem, amb el suport de la Diputació de Girona, el programa de Compromís per la Sostenibilitat Turística Comarques de Girona adreçat a ens públics i privats.

Gràcies a aquesta certificació, les empreses, els serveis turístics i les entitats públiques localitzades en les comarques de Girona poden beneficiar-se del programa Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Girona.

 • Com puc fer l’alta d’adhesió al programa?

Com es pot demanar?

Per iniciar el tràmit cal que et llegeixis detingudament les Determinacions (normativa) del programa i contactis amb la Cambra de Comerç de Palamós per tal que validi la sol·licitud d’alta i t’expliqui els passos a seguir.

Una vegada fet això, has d’enviar els documents degudament completats a marga@cambrapalamos.org

Qui ho pot demanar?

Qualsevol empresa o entitat pública vinculada al sector turístic que tingui l’àmbit d’actuació a les comarques de Girona.

Quan es pot demanar?

Ens pots contactar durant tot l’any a través del formulari específic. Ens posarem en contacte amb tu per informar-te sobre el període d’adhesió més proper.

Quina documentació cal aportar?

  • Document d’adhesió al compromís per a la sostenibilitat turística Girona (Descarregar model)
  • Declaració responsable per a la d’adhesió al compromís per a la sostenibilitat turística comarques de Girona (Descarregar model)
  • Declaració responsable representants treballadors per a l’adhesió al compromís per a la sostenibilitat turística comarques de Girona (Descarregar model)
 • Quant temps hi han de dedicar les entitats?

El primer any, cal comptar amb dues sessions de formació, l’assessorament personalitzat del consultor expert, el taller de destinació i el temps que ha de destinar cada entitat per donar compliment als requisits a través de la plataforma informàtica i redactar el Pla de Millora. El procés acostuma a durar uns mesos, en qualsevol cas no supera l’any.

A partir del segon any i successius (anys de renovació del distintiu), caldrà comptar amb una formació a la carta en sostenibilitat turística, l’assessorament personalitzat del consultor expert, l’assistència al taller de destinació i el temps que ha de destinar cada entitat per actualitzar els requisits de la plataforma i el seu Pla de Millora Anual.

 • En què consisteix l’assessorament extern?

A cada entitat adherida se li assigna una empresa assessora, que la guiarà de manera individual i personalitzada en el procés d’adhesió. En la sessió d’assessorament es farà un repàs dels requisits de sostenibilitat que ha de complir la teva entitat. Un cop finalitzada la sessió, l’empresa assessora elaborarà un informe en què constaran els requisits no assolits fins llavors, així com altres recomanacions d’interès.

 • Què és el Taller de Destinació?

El Taller de Destinació és una sessió de treball que et permet posar-te en contacte amb altres empreses i entitats del sector turístic per generar una xarxa de coneixement, de sinergies i de cooperació. Es treballen diferents temàtiques d’interès per millorar la competitivitat de la destinació, a través de tallers de creació de producte, workshops, benchmarking, etc.

 • Què és el Pla de Millora?

El Pla de Millora és el registre dels requisits que la teva entitat ha de complir per poder mantenir la seva adhesió al Compromís. Al Pla s’hi han d’introduir millores noves cada any per tal d’assolir una millora contínua en matèria de sostenibilitat.

 • Quan es dona per finalitzat el procés?

L’empresa assessora comprovarà que la teva entitat ha realitzat les millores que se li especificaven per assolir el Compromís i elaborarà el consegüent informe de verificació, que presentarà a la Taula de Sostenibilitat Turística. El pas final és la validació per part de l’Institut de Turisme Responsable. Les empreses que hagin superat tot el procés rebran la certificació de sostenibilitat.

 • Què és i qui compon la Taula de Sostenibilitat Turística?

La supervisió del procés d’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Girona es farà a través de la Taula de Sostenibilitat Turística, que, convocada periòdicament per la Cambra de Comerç de Palamós, supervisarà el compliment dels compromisos de les empreses i serveis. La Taula de Sostenibilitat Turística estarà constituïda per persones representants de diferents agents econòmics i socials amb implicació en l’activitat turística.

Requisits

 • Quins requisits ha de complir la meva entitat per obtenir el segell?

Per obtenir el segell cal complir els requisits mínims obligatoris anuals:

  • Formalitzar l’adhesió
  • Assistir a totes les sessions formatives anuals
  • Rebre l’empresa consultora per fer l’assessorament
  • Complir amb tots els requisits obligatoris del manual de bones pràctiques
  • Participar en el Taller de destinació
  • Redactar un Pla de Millora anual

Els manuals de bones pràctiques recullen els requisits que s’han de complir i varien segons la tipologia i la realitat turística de la teva entitat. D’una banda, hi ha requisits que són de compliment obligat per disposar del segell. D’altra banda, hi ha requisits recomanables però sí aconsellables per millorar la gestió de la sostenibilitat en la teva entitat.
Els àmbits sobre els quals s’han formulat els diferents requisits són Canvi climàtic, Medi ambient, Social, Economia i Cultura.

 • Com sé si la meva entitat està preparada per obtenir el segell?

L’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat no s’entén com una finalitat sinó com un camí cap a la sostenibilitat turística.
Per tant, sempre que els requisits obligatoris es compleixin, el que es busca és una millora contínua a través de la posada en marxa d’un pla d’acció anual, sempre condicionat per la tipologia, els recursos i la idiosincràsia de la teva entitat.

 • Quan he de renovar la meva adhesió?

El segell es renova anualment. És a dir, les entitats hauran de complir les fases i emplenar la documentació adient en la periodicitat d’un any per poder mantenir el segell. Passat aquest any, la renovació passa per noves sessions formatives i d’assessorament i per plantejar i donar compliment a un nou pla de millora amb noves accions a dur a terme al llarg de l’any; així, any rere any, es dona forma a aquesta millora contínua que es persegueix amb aquest procés.

Cost

 • Quin cost té adherir-s’hi?

Les quotes per pertànyer al programa Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Girona s’estableixen anualment.

El fet de donar-se de baixa no suposarà l’exempció de les quotes pendents de pagament.

  • La quota anual de primera adhesió és de 125 € + IVA (21% IVA), per un total de 151,21 €